Kvietimas teikti atstovus į ginčų komisijas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) prašo verslininkus vienijančių asociacijų paskirti atstovus į vartojimo ginčų komisijas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose (toliau – Komisijos) bei galimus kandidatus į šių Komisijų pirmininkus, atsižvelgdama į tai, kad baigiasi šiuo metu į Komisijas deleguotų asmenų įgaliojimai eiti aukščiau nurodytas pareigas. Komisijų narių sąrašą ir daugiau informacijos apie Komisijų veiklą galima rasti Tarnybos internetinio tinklalapio skiltyje „Vartojimo ginčų komisijos“.

Atkreiptinas dėmesys, kad verslininkus vienijančių asociacijų valdymo organai, vadovaudamiesi Nuostatų 6 punkto nuostatomis, įvertinę kandidatų išsilavinimą, jų ginčų sprendimo patirtį ir (ar) socialinės partnerystės veikloje patirtį, teisės pagrindų išmanymą ir nepriekaištingą reputaciją, skiria atstovus į Komisijas ir apie juos informuoja Tarnybą. Pastebėtina, kad atstovai į Komisijas turėtų būti skiriami ne trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui.

Pažymėtina, kad verslininkus vienijančios asociacijos, įvertinusios kandidatų į Komisijų pirmininkus aukštąjį teisinį išsilavinimą, ginčų sprendimo patirtį ir nepriekaištingą reputaciją, taip pat gali siūlyti kandidatus į Komisijų pirmininkus ir informuoti apie juos Tarnybą, pateikdamos kandidatų asmens tapatybę, aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ginčų sprendimo patirtį patvirtinančius dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu pasiūlyti kandidatai į Komisijų pirmininkus neatitinka nustatytų reikalavimų arba kandidatai nėra pasiūlomi, konkrečios Komisijos pirmininku skiriamas Tarnybos valstybės tarnautojas.

Pranešame, kad Tarnybos direktorius įsakymu sudaro Komisijas arba jų narių sąrašus iš įgaliotųjų vartotojų asociacijų paskirtų atstovų. Sąrašuose nurodomas kiekvieno Komisijos nario vardas, pavardė, jį paskyrusios asociacijos pavadinimas, jo pareigos asociacijoje (jeigu eina), telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Komisijų sudėtys ir (ar) narių sąrašai viešai skelbiami Tarnybos internetiniame tinklalapyje 3.

Pažymėtina, kad Komisijų nariai iki pirmojo konkrečios regioninės Komisijos posėdžio, kuriame jie bus paskirti dalyvauti, turi pasirašyti ir pateikti Tarnybai Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo ir reikalavimų atitikties deklaracijų formų patvirtinimo“ patvirtintas nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo bei reikalavimų atitikties deklaracijos formas.

VVTAT  prašo pateikti duomenis apie deleguojamą verslininkus vienijančios asociacijos atstovą ar atstovus, nurodant jų vardus, pavardes, paskyrusios asociacijos pavadinimą ir jų pareigas asociacijose (jeigu eina), telefono numerį ir elektroninio pašto adresą Tarnybai el. pašto adresu tarnyba@vvtat.lt iki 2021 m. kovo 23 d.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia: Kvietimas verslo asociacijoms

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija

Scroll to Top Skip to content