Rudeninis žygis po Raseinius

Saulėtą šeštadienį prie Raseinių Prabaudos piliakalnio rinkosi įvairaus amžiaus žmonės. Visi jie susirinko bendram tikslui – pasivaikščioti ir susipažinti su žymių vietų istorija Raseinių rajone.

Prie Prabaudos piliakalnio prasidėjo Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro „Atrask Raseinius“ organizuotas Rudeninis pėsčiųjų žygis po Raseinių ir Kalnujų apylinkes.

Nors maršrutą sudarė nemenki 17 km, kelias neprailgo.

Žygiuodami išvydome Prabaudos Piliakalnį, Juozo Tallat-Kelpšos gimtas vietas, Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčios griuvėsius, Palendrių piliakalnį. Pasiekus piliakalnį, mus pasitiko Kalnujų seniūnijos seniūnė su kaimų bendruomenių nariais, kurie mus vaišino gardžiomis vaišėmis.

Džiaugiamės sulaukę 28 žygeivių ne tik iš Raseinių rajono, bet ir sostinės.

Dėkojame už rūpinimąsi mūsų saugumu tamsios paros metu, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui už padovanotus atšvaitus. Esame dėkingi Kalnųjų seniūnijos kaimų bendruomenėms už svetingą priėmimą.

Daugiau akimirkų iš žygio: www.facebook.com/araskRaseinius.

Nepraleiskite naujienų: www.atraskraseinius.lt


Parama investicijoms

Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.
ES parama verslui kaime teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti ir/ar plėsti. ES lėšomis remiama ne žemės ūkio veikla gali būti įvairi gamyba, apdirbimas, amatininkų veikla, prekyba, apgyvendinimo ir kitos paslaugos, miškininkystės veikla.

ES parama verslui kaime teikiama projektams, vykdomiems gyvenvietėse ir miesteliuose, ar kitose gyvenamosiose vietovėse, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. Vykdant projektus su ES parama galima statyti ar rekonstruoti pastatus, įsigyti verslui kaime vykdyti reikalingą įrangą ir techniką.

Priemonė:
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)“
Liko:33d.02 val. 06 min. 32 s.
Finansuojamos veiklos parama teikiama ne žemės ūkio,
ekonominei veiklai plėtoti.
Paraiškos teikimo terminas 2017-11-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas 19 127 717 Eur              

Priemonės tikslas: veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Partneriai: negalimi.

Tinkami pareiškėjai:
! parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų.
• Pareiškėjais gali būti privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus.
• Tinkami pareiškėjai vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas. Juridinio asmens buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje;
• Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, taip pat gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Remiama veikla:
• parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
! Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Veiklos, kurios pagal priemonę NEREMIAMOS:
1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
8. nekilnojamojo turto operacijos;
9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
11. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
12. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
13. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
14. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše,

Kvietimo tinkamos išlaidos:
• projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
• naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
• speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
• projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga.
•verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
• bendrosios išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas:

Paramos dydis: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.
! Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-11-30

Maksimali įgyvendinimo trukmė: 24 mėn.

Prioritetiniai balai:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)
1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje)
5 5
1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas kaimo vietovėje)
5
2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)
Kai projekte numatyta  teikti paslaugas žemės ūkiui, skiriama po vieną balą už kiekvieną sumažintą procentinį punktą nuo didžiausio galimo paramos intensyvumo (ne daugiau kaip 25 balai).
(atrankos balai nesuteikiami: 1) kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą. Pavyzdžiui, pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 500 000 Eur, prašoma paramos suma – 200 000 Eur, prašomos paramos intensyvumas yra 40 proc. projekto išlaidų vertės (be PVM). Numatoma įdarbinti 4 darbuotojus. Galima didžiausia paramos suma yra 200 000 Eur, projektui atrankos balai nesuteikiami);
2) kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 31 ir 32 punktuose nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo. Pavyzdžiui, pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 400 000 Eur, prašoma paramos suma – 140 000 Eur, prašomos paramos intensyvumas yra 35 proc. projekto išlaidų vertės (be PVM). Numatoma įdarbinti 3 darbuotojus, todėl galima didžiausia paramos suma yra 150 000 Eur (tai sudaro 37.5 proc. projekto išlaidų vertės). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais: 37.5 proc. – 35 proc. = 2,5 proc. punkto. Pareiškėjo projektui suteikiami 3 atrankos balai).
25 25–1
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens)  deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. duomenų vidutinę metinę reikšmę, skelbiamą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje www.ldb.lt)
3.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai neskiriami) 5
4. Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuota veikla:

(tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka abu atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų)

4.1. kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą).
Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):
5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams 25 25
4 darbo vietos kaimo gyventojams 20
3 darbo vietos kaimo gyventojams 15
2 darbo vietos kaimo gyventojams 10
1 darbo vieta kaimo gyventojui 5
4.2 Vykdomas šeimos verslas (kai dalyvauja pareiškėjas ir yra įdarbinamas bent vienas šeimos narys) ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 10 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą) 25 25
5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui - fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus
(pagrindinis akcininkas – akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos) atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus)
10 10
7. Pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra moteris
(pagrindinė akcininkė – akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovė yra moteris)
5 5
8. Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai 10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/


Žemaičių krikšto jubiliejus

Lapkričio 15 d. (trečiadienį) 12 val., Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyks Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimas.

Kviečiame visus dalyvauti!


Tarptautinė paroda

Praėjusį savaitgalį VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras „Atrask Raseinius“ dalyvavo tarptautinėje parodoje „World Travel Show“ Varšuvoje (Lenkija) ir kartu su Kauno plėtros agentūra pristatė Kauno regioną. Raseinių atstovai lenkus kvietė aplankyti garsią piligrimystės vietą Šiluvą.

Parodoje „World Travel Show“ buvo pristatytos šalys iš viso pasaulio. Reikšmingą vietą parodų rūmuose užėmė ir Lietuvos atstovai, o lenkų dėmesį Šiluva iš ties patraukė.

„Lenkai puikiai žino Vilnių, Kauną, retas kuris yra girdėjęs apie Palangą, maždaug pusė žmonių, su kuriais mes bendravome, žinojo, kas yra Šiluva, – įspūdžiais po parodos dalinosi „Atrask Raseinis“ l.e.p. direktorius A.Zmitra. – Manau, įtikinome kaimynus, kad verta pirmą ar dar kartą aplankyti mūsų šalį ir Raseinių rajoną. Lenkai sužinojo apie dar vieną religinio turizmo objektą Lietuvoje, papasakojome ir apie Kryžių kalną, Tytuvėnus. Jiems itin įdomūs religiniai objektai, juk lenkai – viena religingiausių pasaulio tautų.“

 

Su „Atrask Raseinius“ A.Zmitra ir turizmo vadybininke Jurga Nekrošiūte į parodą „World Travel Show“ vyko ir Dubysos regioninio parko vyriausioji specialistė Laimutė Pečkaitienė, puikiai su parodos dalyviais bendravusi lenkiškai, bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Judita Radavičienė.

Raseinių atstovai pasakojo, kad parodoje delegacija užmezgė kontaktus su Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos bei Lenkijos šalių atstovais.

 

„Dėkojame Raseinių rajono savivaldybei ir merui Algirdui Griciui už galimybę atstovauti Raseinių rajonui ir Kauno regionui aukšto lygio tarptautinėje parodoje, – sakė l.e.p. direktorius A.Zmitra. – Esame įsitikinę, kad po šio vizito Lenkijoje artimiausių turizmo sezonų metu Šiluva ir Raseinių rajonas sulauks kur kas daugiau turistų“.

 

VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ informacija

 


Kvietimas į renginį apie ESIF

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) finansavimą, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, Viešųjų investicijų plėtros agentūra organizuoja 10 renginių skirtinguose Lietuvos regionuose. Pirmasis atidaromasis renginys vyks Raseiniuose (rajono savivaldybės pastate) lapkričio 2 d.
Rekomenduojama kiekvienai Kauno regiono savivaldybei deleguoti 5 asmenų grupę, kurią sudarytų bent vienas savivaldybės atstovas, vienas vietinės žiniasklaidos atstovas bei galimi pareiškėjai (privataus ir viešojo sektoriaus).
Kviečiame registruotis iki spalio 27 d. renginiai@vipa.lt arba 8 605 727 95.
Daugiau EFSI: https://ec.europa.eu/lithuania/node/250_lt


Kviečiame į rudeninį pėsčiųjų žygį

VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ kviečia į rudeninį pėsčiųjų žygį po Raseinių ir Kalnujų apylinkes.


Apie Lietuvą – vaizdais

Neįmanoma likti abejingais Lietuvai ir čia laukiančioms patirtims. Naujajame video apie Lietuvą – ne žodžiais, o ryškiausiomis turistų iš viso pasaulio emocijomis. Kas juos mūsų šalyje labiausiai nustebina? Atima žadą? Nuteikia romantiškai? Pradžiugina? Žinutę užsienio turistams režisavo Mykolas Vildžiūnas, idėjos autorius – Turizmo departamentas.

„Pagal „Google“ atliktą tyrimą, svajodami apie kelionę, net 66 proc. keliautojų peržiūri vaizdo klipus dar pirmajame kelionės etape – kai mąsto, kur keliauti arba svajoja apie kelionę. Tad naujas vaizdo klipas apie Lietuvą šioje vaizdų eroje buvo būtinybė. Labai norėjome video ne tik reprezentuojančio turizmo galimybes Lietuvoje, bet ir žadančio turistams išskirtinę pažintį su šalimi, kuri nėra panaši į jokią kitą Europos šalį, keliančio pozityvias emocijas ir žadinančio norą apsilankyti bei, žinoma, atitinkančio šalies turizmo koncepciją „Lithuania. Real is Beautiful“. Būtent todėl įspūdingiausius Lietuvos vaizdus sugalvojome pateikti per turistų emocijas, pojūčius ir potyrius. Juk šiuolaikinis turistas pirmiausia kelionėse ieško naujų patirčių“, – pasakoja laikina Turizmo departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad vaizdo klipas pirmiausia orientuotas į turistus iš dešimties prioritetinių atvykstamojo turizmo rinkų: Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos, Italijos, Prancūzijos, Kinijos, Izraelio, JAV ir Japonijos. Pagrindinis jo tikslas – formuoti Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, įvaizdį.

„Metai kuriant klipą prabėgo labai greitai, rodės, kad yra labai daug laiko, o jo buvo vis maža. Reikėjo bėgti paskui palankų orą, keisti sumanymą dėl neįvykusios žiemos, kuomet visą vasario mėnesi nesilaikė sniegas, gaudyti sprūstančią gyvą aktorių emociją, sutalpinti kilometrus Lietuvos į kino juostos milimetrus. Liko pojūtis, kad kūrėme ne klipą, o filmą“, – prisipažįsta režisierius Mykolas Vildžiūnas.

Lietuvą pristatantis video bus naudojamas visose Turizmo departamento rinkodaros platformose: „Facebooke“ ir „Youtube“ paskyrose „Real is beautiful“, socialinių tinklų paskyrose užsieniečiams anglų, vokiečių, italų, prancūzų, japonų, švedų, norvegų, hebrajų kalbomis, Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginiuose ir parodose. Video taip pat išplatintas lietuvių bendruomenėms, ambasadoms, turizmo atstovybėms. Jis patalpintas ir svetainėje www.Lithuania.travel. Jį gali naudoti visi norintys pristatyti Lietuvą kaip turistinę šalį (video – čia).

Nuo šiandien vaizdo klipas įtrauktas ir į pastovų Vilniaus oro uosto kino salės „Film Spot LT“ repertuarą.

Turizmo departamentas šiuo metu intensyviai atnaujina vaizdo archyvą: metų pabaigoje bus pristatytas video vietiniams turistams ir lietuvių diasporai užsienyje, skirtas pamatyti visai kitokią Lietuvą ir mažai žinomas mūsų šalies vietas, kitų metų vasarą – įvaizdinis filmas užsienio turistams. Taip pat bus kuriami penki atskiri vaizdo klipai atvykstamojo turizmo rinkoms.

Turizmo departamento informacija


Maršrutai po Lietuvą

Teminis maršrutas „Keliauk ir pažink! Atkurtai Lietuvai 100“ neturi nugulti stalčiuose – turistai turi keliauti po valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančią Lietuvą ir visas šimtą jos istoriją pasakojančių stotelių. Todėl Turizmo departamentas skatina vietinių ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatorius įtraukti šimtmečio maršrutą į pasiūlymus turistams.

„Kaip tik šiandien prasideda mūsų organizuojamas dviejų dienų pažintinis turas daugiau nei 20 tiek vietinio, tiek atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams po atkurtos Lietuvos šimtmečio stoteles Suvalkijos regione. Be turizmo verslo įsitraukimo mūsų inicijuota idėja švęsti keliaujant nepasieks turisto. Tik bendromis jėgomis galime sukurti naują patrauklų pasiūlymą kelionėms po Lietuvą“, – įsitikinusi laikina Turizmo departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Pažintinio turo metu kelionių organizatoriai lankysis Merkinės, Lazdijų krašto muziejuose, Signataro Vlado Mirono dvaro koplyčioje Bukaučičkėse, Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, Prezidento Kazio Griniaus memorialiniame muziejuje Marijampolėje, Paežerių dvare ir Vilkaviškio krašto muziejuje, Zyplių dvare, taip pat dalyvaus šokio ir garso spektaklyje-ekskursijoje „riboŽENKLIAI. KAUNAS“ tarpukario tema su virtualiu gidu Kaune.

Spalio 12 d. Marijampolėje įvyks kontaktų mugė, kurioje bus pristatyti tiksliniai turizmo produktai ir bendradarbiavimo idėjomis turės galimybę keistis Kauno, Kauno rajono, Alytaus, Marijampolės, Lazdijų, Birštono, Šešupės euroregiono ir Vilkaviškio turizmo informacijos centrų ir turizmo ir verslo informacijos centrų specialistai, Marijampolės savivaldybės atstovai bei ture dalyvaujantys kelionių organizatoriai.

Kitas Turizmo departamento pažintinis turas Lietuvos atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams planuojamas š.m. lapkričio mėn. pristatant naują Departamento sukurtą Lietuvos pilių ir dvarų maršrutą bei leidinį, trečiasis – 2018 m. pradžioje pristatant naują UNESCO objektų maršrutą bei leidinį.

Taip pat šiemet Lietuvoje Turizmo departamentas jau surengė apie 10 pažintinių turų užsienio kelionių organizatoriams bei agentams, kuriuose dalyvavo daugiau nei 50 turizmo specialistų iš Lietuvos prioritetinių atvykstamojo turizmo rinkų (Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Japonijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kt.)


Parama investicijoms

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)

Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
Prioritetai:
  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
  • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Pagal veiklos sritį remiama:
  • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Aktuali informacija:


Spalio mėn. išvykos

VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ organizuoja spalio mėnesio išvykas.

Spalio 17 d. (antradienį) kviečiame keliauti po Žemaitiją, kur  išvysime Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, Plungės dvaro sodybą, Žemaitės memorialinį muziejų.

Spalio 28 d. (šeštadienį) keliausime po Akmenės kraštą, vyksime į  Ventos regioninio parko lankytojų centrą, Papilės miestelį, Menčių kalkakmenio karjerą ir Šaltiškių molio karjerą, kuris yra giliausias karjeras Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie išvykas rasite prisegtame faile arba telefonu 8 618 34 611, el. paštu jurga@atraskraseinius.lt