Kvietimas teikti siūlymus

Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministerija atsiuntė kvietimą savivaldybėms pateikti informaciją apie veiksmus, siūlomus įtraukti į atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, pagal ES lėšomis numatomą finansuoti priemonę  Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – priemonė), pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal priemonę bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui. Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

Priemone bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui, t. y. bus remiamos šios veiklos:

  • apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui:
  • apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui.

Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kad projektas tenkina bent vieną iš kriterijų:

  • vykdomas apleistų teritorijų ir (arba) statinių regeneravimas (sutvarkymas); arba
  • vykdomas žaliųjų miesto teritorijų (želdynų, kitų gamtinių ekosistemų ar jų jungčių) atkūrimas ir (arba) plėtra;
  • projekto investicijos nukreiptos į veiklas, kurias įgyvendinus sumažės CO2 dujų išmetimai, t. y. projektu tvarkoma viešoji infrastruktūra nedidins tikslinės teritorijos transporto maršrutų ilgio, bus užtikrinami racionalūs transporto ryšiai tarp gyvenamųjų rajonų ir darbo vietų; numatytos veiklos, skatinančios alternatyvių transporto priemonių panaudojimą, pavyzdžiui, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo plėtra.

Projekto vykdytojui bus numatytas įpareigojimas surasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip paraiškoje nurodyto dydžio investicijas ir sukurti naujas darbo vietas (kiekvienam 50 000 Eur projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta) projektu tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.  Preliminariai visai priemonei šiuo metu yra numatyta apie 1,088 mln. Eur. Finansavimo intensyvumas iki 92,5 proc.

Kriterijai, kuriais remiantis LR Vidaus reikalų ministerijoje bus atrenkami veiksmai rasite čia:

Aktuali informacija

Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius, turinčius idėjų ir potencialius investuotojus iki 2018 m. birželio 14 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu indre.antanaitiene@raseiniai.lt arba savivaldybe@raseiniai.lt.

 

Raseinių rajono savivaldybės informacija

Scroll to Top Skip to content