Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)

Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
Prioritetai:
  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
  • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Pagal veiklos sritį remiama:
  • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

Aktuali informacija: