Raseinių rajono savivaldybė informuoja, kad LR Vidaus reikalų ministerija atsiuntė kvietimą savivaldybėms pateikti informaciją apie veiksmus, siūlomus įtraukti į atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planą, pagal ES lėšomis numatomą finansuoti priemonę  Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – priemonė), pagal kurią projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal priemonę bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui. Priemonėje pareiškėju galės būti Raseinių rajono savivaldybės administracija ir projektas turės būti įgyvendinamas Raseinių mieste, kuris Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ išskirtas tiksline teritorija.

   Priemone bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir (ar) kūrimui, t. y. bus remiamos šios veiklos:

  • apleistos teritorijos konversija (t. y. pertvarkymas naujai funkcijai ir (ar) anksčiau buvusios, dabar aktualios funkcijos atkūrimas ją modernizuojant ar išplečiant) ir (ar) pritaikymas verslui;
  • apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui;
  • gamybinės ar komercinės zonos modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus ekonominės veiklos centrus ar stiprinant esamus. 
  • Projektu turi siekiama šių stebėsenos rodiklių:
  • Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje;
  • Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.

Projekto vykdytojui bus numatytas įpareigojimas surasti investuotoją (-us), kuris (-ie) per 4 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažiau kaip paraiškoje nurodyto dydžio investicijas ir sukurti naujas darbo vietas (kiekvienam 50 000 Eur projekto investicijų turi būti sukuriama ne mažiau kaip 1 nauja darbo vieta) projektu tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje.  Preliminariai visai priemonei šiuo metu yra numatyta apie 1,088 mln. Eur. Finansavimo intensyvumas iki 92,5 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad projekto vykdytojas ar partneris žemės sklypą ir (ar) statinį konversijos atveju turi valdyti nuosavybės arba patikėjimo teise, gamybinės ar komercinės zonos modernizavimo atveju žemės sklypas turi priklausyti valstybei, savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise arba valdomas patikėjimo ar nuomos teise. Apleista teritorija laikoma teritorija, kuri nebuvo naudojama pagal paskirtį ne mažiau kaip 3 metus paraiškos pateikimo finansavimui dieną. Apleistu statiniu yra laikomi objektai, kurie nebuvo centralizuotai šildomi ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo finansavimui dienos.

   Atsižvelgdami į tai, prašome, susidomėjusius, turinčius idėjų ir potencialius investuotojus iki 2019 m. gruodžio 2 d. kreiptis į Raseinių rajono savivaldybę su pasiūlymais dėl galimų vykdyti veiklų el. paštu indre.antanaitiene@raseiniai.lt  arba savivaldybe@raseiniai.lt.

Raseinių rajono savivaldybės informacija